Mehmet Zahit Tiryaki

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebû Ubeyd el-Cüzcânî
Hayatı hakkında çok detaylı bilgilere sahip olmadığımız Cüzcani’nin İslam felsefesi ve düşüncesi bağlamındaki en büyük katkısı, İbn Sina'nın otobiyografisini tamamlamış olmasıdır...
Behmenyâr b. Merzubân
İbn Sina’nın en etkili öğrencileri arasında olan Behmenyâr b. Merzubân, İbn Sinacı felsefi sistem ile sonraki dönem arasındaki önemli ara duraklarından birisini teşkil eder...
Cafer es-Sadık
Cafer es-Sadık, İsnâaşeriyye’nin altıncı, İsmâiliyye’nin beşinci imamı olarak Caferi fıkhının kurucusu kabul edilmiştir. Fakat temsil ettiği fakih, muhaddis ve sufi kimlikleriyle İslam tarihinde sadece Şia’nın değil aynı zamanda Ehl-i sünnet’in de hürmet ettiği önemli isimlerden birisi olmuştur...
İbn Bacce
İbn Bacce felsefesinin merkezi konusunu bilgi teorisi ile insanın mutluluğu oluşturur. İbn Bacce duyu ile akıl arasındaki konumu bağlamında insanı insan yapan asıl yönün onun akli yönü olduğu şeklindeki geleneksel felsefi kabulü devam ettirir...
İbn Miskeveyh
Felsefe, matematik, tıp gibi çeşitli alanlarda eser vermekle birlikte daha çok tarihçi, filozof ve ahlakçı olarak dikkat çeken İbn Miskeveyh, tanrının varlığını ispat, tanrı-alem ilişkisi, kozmik varlıkların hiyerarşisi gibi konular onun metafizik bağlamda ilgilendiği konular olarak gözükür...
İbn Tufeyl
Endülüs bölgesindeki İslam filozoflarından birisi olan İbn Tufeyl 1105-1185 yılları arasında yaşamıştır. Farabi, İbn Sina, İbn Bacce, Gazzali gibi isimlerin düşünceleriyle etkileşim içinde kendi felsefesini oluşturmuştur...
Cemaleddin Aksarayî
Cemaleddin Aksarayî, tefsir, hadis, fıkıh, ahlak, edebiyat ve tıp gibi alanlarda eser telif etmiştir. Fakat telifte güçlü olmamakla birlikte tedriste oldukça başarılı olduğu ve pek çok talebe yetiştirdiği ifade edilmektedir...
Mehmed Akkirmânî
Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Akkirmânî İzmir, Mısır ve Mekke kadılıkları yapmıştır. Akkirmânî'nin kelam, felsefe, hadis, fıkıh, tefsir ve dil konularında pek çok eseri, şerh ve haşiyesi bulunmaktadır...
Levkerî
Levkerî on ikinci yüzyıl İbn Sînâcılığının kurucu isimlerinden biridir. Asıl adı Ebû’l-Abbas el-Fadl b. Muhammed el-Levkerî’dir. Kaleme aldığı eserleri ve yetiştirdiği öğrencileri vasıtasıyla İbn Sînâ Okulu’nun oluşumuna zemin hazırlamıştır.
Abdüllatif Harpûtî
Son dönem Osmanlı alimlerinden olan Abdüllatif Harpûtî, son dönem Osmanlı düşüncesinde kelamda yenilik arayışlarının gelişme kaydettiği bir dönemin önemli isimlerinden birisi olarak gözükür...
Muhammed Abduh
Mısırlı yenilikçi İslam düşünürü olan Muhammed Abduh, Müslümanların içinde bulundukları çağda karşı karşıya kaldıkları sorunların aşılması maksadıyla, dinle ilgili görüşleri bağlamında tevhid, hüsün ve kubuh, irade ve hürriyet, din ve akıl, din ve bilim gibi konular hakkında düşünüp yazmıştır...
İhvan-ı Sâfâ
İhvan-ı Safa 10. Yüzyılda yaşamış Zeyd b. Rifaa, Ebü Süleyman Muhammed b. Ma'şer ei-Büsti el Makdisi, Ebü'I-Hasan Ali b. Harun ez-Zencani, Ebfı Ahmed el-Mihricani ve Avfi gibi beş isimden oluşan daha çok eklektik bir görüntü arzeden bir topluluktur...