Mehmet Ulukütük

Hakkında

Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

1979 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. 1998 yılında Ömer Özmimar İmam-Hatip Lisesi’nden, 2003’te İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde hazırladığı Anlama ve Gelenek: Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğinde Anlamada Geleneğin Rolü Sorunu adlı teziyle Yüksek Li­sans eğitimini tamamladı. 2013 yılında Atatürk Üniversitesi’nde hazırladığı Câbirî’de Din-Akıl İlişkisinin Epistemolojik Analizi adlı teziyle doktor, 2019’da doçent oldu. Felsefe, edebiyat, ilahiyat ve eğitim dergilerinde çağdaş Batı ve İslam felsefesi, son dönem Osmanlı düşüncesi bağlamında, din, dil, mantık ve hermeneutik konuları üzerine çalıştı bu alanlarda bazı makaleleri, tebliğleri ve kitap bölümleri yayımlandı. Muş Alparslan Üniversitesi Felsefe Bölümünde (2010-2012), İnönü Üniversitesi Din Felsefesi anabilim dalında (2012-2015), Gaziantep Üniversitesi Felsefe bölümünde çalıştı (2015-2018). Halen Bursa Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. (2018-)

Katkıda bulunduğu maddeler

Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesinde Felsefe
Geleneksel İslâm düşüncesi, ontolojik boyutta birlik ve hiyerarşiyi esas alan muayyen bir tasavvura, epistemolojik düzeyde gerçekliğin birliğine ve gerçekliğe ulaştıracak idrak ve bilgi kaynaklarının uyumuna, ...
Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesinde Mantık, Yöntem ve Metodoloji Arayışları
Temelleri Aristoteles tarafından atılan ve klasik dönem İslam felsefe-bilim geleneğinde şumul ve gayeleri cihetinden tekâmül, mevzu ve mesaili zaviyesinden tebarüz eden mantık çalışmaları ...
Hasan Hanefî
13 Şubat 1935 yılında Kahire’de doğan Mısır’lı düşünür Hasan Hanefi, Mısır' da 1948-1952 yılları arasında ortaokulda okurken zamanın Vahhabi gelenekselciliğinin Müslüman Kardeşler tarafından daha keskin bir şekilde dile getirilen biçimi ile karşılaştı...
Fazlurrahman
Fazlurrahman’a göre İslam uyanış hareketinde biri fikri diğeri eylemci olmak üzere iki akımdan söz etmek gerekir. Fikri akımın sadece ilmi meselelerle uğraşmasına karşılık eylemci akım daha ziyade sosyal ve ahlaki konulara eğilmiş ve toplumun meselelerini çözebilmek için bizzat eyleme yönelik önlemler almıştır...
Câbirî
Çağdaş Arap-İslam dünyasının mütefekkiri ve müfessiri olan Câbirî, tarihsel süreçte oluşmuş geleneği ve bugünkü durumun yol açtığı olumsuzlukları eleştirmek ve akıl gücüyle başarılabilecek bir modern Arap Rönesansını gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır...