Gülnihal Küpeli

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Sâdıkî Bey Efşâr
Sâdıkî’nin, Mecmaü’l-Havâs ve Kânûnu’s-Süver adlı eserlerinde övgüyle bahsettiği hocası Muzaffer Ali’nin gözetiminde gerçekleştirdiği ilk önemli çalışma 1573 tarihli Gerşespnâme nüshasına (British Library, Or.12985) yaptığı minyatürdür. Söz konusu çalışması beğenilmiş olacak ki II. Şah İsmail döneminde saray kütüphanesinde görevlendirilmiş ve Siyâvuş Bey Gürcî, Mîr Zeynelabidin, Şeyh Muhammed Şîrâzî, Ali Asgar Kâşî, Abdullah Şîrâzî gibi sanatkârlar ile aynı çalışma ortamını paylaşmıştır.
Abdullah-ı Buhârî
Abdullah Buhârî, geleneksel minyatür tarzını batının resim anlayışıyla birleştirip, iki boyutlu yüzeysel tasarımdan, üç boyutlu kütlevî anlatıma geçen yenilikçi bir nakkaştır.
Ağa Mirek
Şah Tahmasb zamanında (1524-1576) Tebriz sarayında eser vermiş Isfahanlı bir sanatkârdır. Figüratif ressamlık ve mürekkep ile yapılan tarrahlıkta çok meşhurdur.
Hâce Abdülazîz
Eserlerinde hâlkâr tekniğinin yanı sıra klasik tezhip anlayışı ile tezyin edilen doğa tasvirleri, kurt, aslan, koç, tavşan, kuş veya insan figürü de kullanan nakkaşın oldukça ince, kıvrak ve güçlü bir fırçası vardır...
Hasan Müzehhib
Bağdat asıllı olduğu, fakat XVI. yüzyılda Tebriz’de yetiştiği düşünülen Hasan Müzehhib şair ve tezhib sanatkârıdır.
Mîr Seyyid Ali Musavvir
Mîr Seyyid Ali’nin sanatçı akranları arasında seçkin bir konumda bulunduğu ve I. Şah Tahmasb’ın saray kütüphanesinde görev yaptığı vurgulanmaktadır. Aynı zamanda bir şair olan sanatkârın Hindistan’a gidişi hakkında küçük bir ayrıntıyı da paylaşan Sâdıkî, bu olayı Mevlâna Gazzâlî ile Mîr Seyyid Ali arasındaki dargınlıkla irtibatlandırmaktadır
Muzaffer Ali
Türbetli olan nakkaş Muzaffer Ali, Behzâd’ın yeğeni (kızkardeşinin oğlu) Haydar Ali’nin oğludur. Nakkaşlık eğitimini üstat Behzâd’tan almıştır. İskender Bey Türkman’ın Târîh-i Âlemârâ-yı Abbâsî’sinde Muzaffer Ali’nin Behzâd’ın öğrencisi olduğu özellikle vurgulanmakta, eşsiz bir sanatkâr olarak yetişmiş olması buna dayandırılmaktadır.
‌‌Rızâ‌ ‌Abbasî‌ ‌
Isfahan Okulu’nun en etkili ressamlarındandır. İbrahim Mirza’nın Meşhed’deki sarayında kurulan nakkaşhâne mensuplarından Kâşânlı Mevlânâ Ali Asgar’ın oğludur.
Ali Üsküdarî
XVIII. yüzyıl Osmanlı dönemi sanatkârındandır. Hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. Mevcut olan imzalı eserleri 1718 ile 1763-1764 yılları arasına tarihlenir.
‌Baba‌ ‌Nakkaş‌ ‌
Tezhip sanatında Baba Nakkaş’a atfedilen tezyinat tarzı, “hatâyî üslûbu” veya “Fâtih Devri Üslûbu” olarak da anılmaktadır. Tasarımlar, helezon üzerindeki motiflerin yön takibini güçleştirecek kadar yoğundur. Motifler iri, yuvarlak hatlı ve kıvraktır.