Mollazâde el-Herevî el-Harziyânî (ö. 8/14. Yy.), Şerhü Hidâyeti'l-Hikme

M. 1386
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 940-943.

(yayınlanmamış doktora tezi) Abdullah Yormaz, Mevlânâzâde'nin Hidâyetü'l-Hikme Şerhi Tahkik ve Tahlil, Marmara Üniversite S.B.E., 2010, 323 s.Baskıları:

(yayınlanmamış doktora tezi) Abdullah Yormaz, Mevlânâzâde'nin Hidâyetü'l-Hikme Şerhi Tahkik ve Tahlil, Marmara Üniversite S.B.E., 2010, 323 s.

Yazma Nüshaları:

Beyazıd Devlet Ktp., Beyazıd, nr. 3998, nr. 3982, nr. 3999, nr. 4000, nr. 4002, nr. 3995; Giresun Yazmalar nr. 3600; Antalya Tekelioğlu İlçe Halk Ktp., nr. 767; Ayasofya, nr. 2468, nr. 2437, nr. 2398; Bağdatlı Vehbi, nr. 846; Çelebi Abdullah, nr. 216, nr. 217;, nr.  Darülmesnevi, nr. 318, nr. 319;, nr.  Denizli, nr. 222, nr. 253; Erzincan, nr. 91; Esad Efendi, nr. 1928; Fatih, nr. 3410, nr. 3198, nr. 3199, nr. 3200, nr. 3201, nr. 3202, nr. 3203; Giresun Yazmala, nr. 125; Hacı Mahmud Ef., nr. 5684; Halet Efendi, nr. 536; Hekimoğlu, nr. 852; Karaçelebizade, nr. 247; Laleli, nr. 2537, nr. 2538, nr. 2359, nr. 2540, nr. 2542; Mihrişah Sultan, nr. 341; Serez, nr. 1948, nr. 1949, nr. 1950, nr. 1951, nr. 1954; Servili, nr. 187; Şehzade Mehmed, nr. 63, nr. 71, nr. 70, nr. 69;, nr.  Yeni Medrese, nr. 1851; Konya Karatay YEK., Yusuf Ağa, nr. 291; Yazma Bağışlar, nr. 4121; Atıf Efendi, nr. 1595; Nuruosmaniye, nr. 2703; Süleymaniye YEK., Nurbanu-Yakup, nr. 113; Fazıl Ahmed Paşa, nr. 892; Feyzullah Efendi, nr. 2162, nr. 1202, nr. 1203, nr. 1876; Raşid Efendi, nr. 852; Amasya İl Halk Ktp.,, nr. 646; Adana İl Halk Ktp.,, nr. 166; Antalya Tekelioğlu İlçe Halk Ktp., nr. 764, nr. 774, nr. 767; Burdur İl Halk Ktp.,, nr. 138; Çankırı İl Halk Ktp.,, nr. 424; Kastamonu YEK.,, nr. 421, nr. 601/05, nr. 723/02, nr. 788; Diyarbakır İl Halk Ktp.,, nr. 1885; Vahit Paşa İlçe Halk Ktp., nr. 999; Afyon Gedik Ahmed Paşa İlçe Halk Ktp., nr. 13889; Fatih, nr. 306; Atıf Efendi, nr. 1595; Ragıp Paşa, nr. 783.