Hüseyin Simnânî el-Horasânî (9/15. Yy.) Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1457
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Mollazâde Herevî (Şemseddîn Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmud el-Herevî el-Harziyânî (ö. 8/14. Yy.), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 940; XII, s. 84.