Mollazâde Nizâmeddin Osman b. Abdullah el-Hıtâî (901/1496), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1449
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Mollazâde Herevî (Şemseddîn Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmud el-Herevî el-Harziyânî (ö. 8/14. Yy.), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.Yazma Nüshaları:

Köprülü YEK., Mehmed Asım, nr. 269, nr. 270; Serez nr. 1949.