Hocazade Mustafa b. Yusuf b. Salih el-Bursevî (893/1488), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1450
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Mollazâde Herevî (Şemseddîn Mevlânâzâde Ahmed b. Mahmud el-Herevî el-Harziyânî (ö. 8/14. Yy.), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Yazma Nüshaları:

Beyazıd Devlet Ktp., Beyazıd nr. 3984, nr. 3999; Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 4847; Carullah nr. 1324, nr. 1326, nr. 1286; H. Hüsnü Paşa nr. 1233; Halet Efendi nr. 536; Karaçelebizade nr. 247; Laleli nr. 2211, nr. 2539; Servili nr. 187; Yozgat nr. 719, nr. 720, nr. 721, nr. 863, nr. 700; Nuruosmaniye nr. 2098; Mehmed Asım Bey nr. 269, nr. 270; Feyzullah Efendi nr. 2155, nr. 1187; Ankara Milli Ktp., nr. 28, Konya Bölge YEK., nr. 216, nr. 216; Manisa İl Halk Ktp., nr. 1733, nr. 1734-2; Amasya İl Halk Ktp., nr. 1702; Amasya İl Halk Ktp., nr. 543; Adana İl Halk Ktp., nr. 1383; Tekeli İlçe Halk Ktp., nr. 764; Burdur İl Halk Ktp., nr. 404-2; Kum-Mar'aşî nr. 8488-3; Tahran-Meclis nr. 15640-1; Tahran-İlahiyyat nr. 785-2; Kum-Mar'aşî nr. 12671, nr. 13874, nr. 2259-2; Meşhed-Rızavî nr. 25505; Kum-Golpayegânî nr. 33/134-6584/2; Ezheriyye nr. 10603(138).