Mollâ Sadrâ (1050/1640), Kitâbü'l-meşâ'ir

M. 1640
- A +

Molla Sadrâ’nın (1050/1640) metafiziğin ontolojik ve teolojik meselelerine dair önemli iddialarını ihtiva eden en meşhur eserlerindendir.


Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIX, s. 520-531.

Baskı ve Çevirileri:

Baskılar:

tsh. Muhammed Bâkır, Tahran, 1315; Gulam Hüseyin Âheni, [y.y.], 1316; nşr. ve (İngilizce) çev. Parviz Morewedge, (The Metaphysics of Mullā Sadrā içinde), New York, 1992; nşr. ve (Fransızca) çev. Henry Eugeni Corbin, Le livre des pénétrations métaphysique, Tahran-Paris, 1964, 1982, 1988.

Çeviriler:

nşr. ve (İngilizce) çev. Parviz Morewedge, (The Metaphysics of Mullā Sadrā içinde), New York, 1992; nşr. ve (Fransızca) çev. Henry Eugeni Corbin, Le livre des pénétrations métaphysique, Tahran-Paris, 1964, 1982, 1988.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., H. Hüsnü Paşa nr. 1242.

İran kütüphanelerinde bulunan 300 civarı yazma nüshalar için bkz. Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIX, s. 520-531.