Ahmed b. Muhammed İbrahim el-Erdegânî (1238/1823), Nûru'l-besâir

M. 1823
- A +
Molla Sadrâ’nın (1050/1640) metafiziğin ontolojik ve teolojik meselelerine dair önemli iddialarını ihtiva eden Kitâbü'l-meşâ'ir adlı eserinin şerhidir. Tam adı Nûru'l-besâir fî Halli Müşkilâti'l-Meşâir olup Şerhu'l-Meşâir olarak da bilinir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIX, s. 520.