Ali b. Cemşîd Nûrî (1246/1830), Şerhu'l-Meşâir; Haşiyetü'l-Meşâir

M. 1786
- A +
Molla Sadrâ’nın (1050/1640) metafiziğin ontolojik ve teolojik meselelerine dair önemli iddialarını ihtiva eden Kitâbü'l-meşâ'ir adlı eserinin şerhidir.


Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIX, s. 520.


Baskı ve Çevirileri:

Tahran, 1315.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Meclis nr. 1934/2 (müellif hattı).