Muhammed b. Abdürreazzâk ed-Denbeli/دنبلي (13/18. Yy.), Şerhu'l-Meşâir

M. 0000
- A +

Molla Sadrâ’nın (1050/1640) metafiziğin ontolojik ve teolojik meselelerine dair önemli iddialarını ihtiva eden Kitâbü'l-meşâ'ir adlı eserinin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIX, s. 520; XX, s. 686-687.

Yazma Nüshalar:

Tahran-Meclis nr. 1869 (müellif hattı).