Muhammed Cafer b. Muhammed Sâdık el-Lâhicî (13/18. Yy.), Şerhu'l-Meşâir; Haşiyetü'l-Meşâir

M. 1836
- A +
Molla Sadrâ’nın (1050/1640) metafiziğin ontolojik ve teolojik meselelerine dair önemli iddialarını ihtiva eden Kitâbü'l-meşâ'ir adlı eserinin şerhidir.


Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXIX, s. 520; XX, s. 687-688.

Baskıları:

nşr. Seyyid Celâleddin Aştiyânî, Meşhed, 1342.