Mahmûd el-Cavnpûrî, Mahmûd b. Muhammed el-Fârukî (1062/1652)

M. 1652
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işlediği muhtasar manzum eseri üzerine kaleme aldığı Şemsü'l-bâziğâ adlı şerhinin haşiyesidir.


Habeşi, Câmiü'ş-şürûh, II, s. 1115.

Baskıları:

[y.y.], Leknev, 1280, 1288.