Mahmûd el-Cavnpûrî (1062/1652), Hikmetü'l-bâliğa

M. 1652
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işleyen muhtasar manzum eseridir.

Eserine ilim ve hikmet ehlinin ilkelerini anarak giriş yapan müellif bu manzum eserinde felsefenin mesailini ele aldığından bahseder ve akabinde beyitler halinde şu konulara değinir:

"hikmet-ilim, zorunlu varlık, sudur, felekler, akıllar, cisim, cevher, 'el-cüz'ü lâ yetecezze'in ibtali, suret, heyûla, illet, semâvât ve arz, zaman, hareket, nefisler, illet, kategoriler, mümkün-vacip, nefsin elem ve lezzetleri idraki, nefsin ölümden sonraki durumu, tenasüh, mead vb."

İbrahim Halil Ayten

Hediyetü'l-ârifin, II, 415;

Mucemü'l-müellifîn, XII, s. 194;

Zirikli, VII, s.184.

Yazma Nüshaları:

Ankara Milli Ktp., Yazmalar Koleksiyonu nr. 3589.