Zuhurullah b. Muhammed Veli el-Leknevî (1256/1840), Haşiye ala Şemsi'l-bâziğa

M. 1840
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işlediği muhtasar manzum eseri üzerine kaleme aldığı Şemsü'l-bâziğâ adlı şerhinin haşiyesidir.


Habeşi, Câmiü'ş-şürûh, II, s. 1115.