Emânullah b. Nûrullah b. Hasan el-Benâresi(البنارسي) (1133/1720), Muhakeme beyne Sahibi'l-ufuki'l-mübîn ve Sahibi Şemsi'l-Bâziğâ

M. 1720
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işlediği muhtasar manzum eseri üzerine kaleme aldığı Şemsü'l-bâziğâ adlı şerhinin haşiyesidir.


Habeşi, Câmiü'ş-şürûh, II, s. 1115.