Nizâmeddîn Halef es-Sıdk Kutbuddîn (1161/1748), Haşiye ala Şemsi'l-bâziğa

M. 1748
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işlediği muhtasar manzum eseri üzerine kaleme aldığı Şemsü'l-bâziğâ adlı şerhinin haşiyesidir.


Habeşi, Câmiü'ş-şürûh, II, s. 1115.