Kadı Mîr Hüseyin el-Meybudî (910/1504-5), Şerhu Hidâyeti'l-hikme

M. 1475
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin şerhidir.

Karim Farouk Ahmed Abdeldaim "Ebheri’nin Hidayetü’l-Hikme Kitabının el-Meybudî Şerhi ve Dil Fenomenleri", 2017, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu: “Sultan Yolu Üzerinde Kadim Kent Bolvadin”, 13-15 Ekim 2017 Bildiri Özetleri, 32. s.


Baskıları:
İstanbul, 1263, 1278; Tahran, 1297, 1312, 1313; Tebriz, 1305; Tahran: Dâru'l-hilâfe, 1331; Karım Farouk Ahmed Abdeldaım, Meybûdî'nin Hidâyetü'l-hikme Şerhi, Ankara: Son Çağ Yayıncılık Matbaacılık, 2018, s. 300.

Yazma Nüshaları:

Antalya Tekelioğlu İlçe Halk Ktp., nr. 770; Abdulgani Ağa nr. 268; Amcazade Hüseyin Paşa nr. 268,  nr. 322; Antalya Tekelioğlu nr. 475, nr. 768, nr. 840,  nr. 897; Aşir Efendi nr. 204, nr. 205; Ayasofya nr. 2440; Bağdatlı Vehbi nr. 851; Carullah nr. 1321, 1328,  nr. 1297; Çelebi Abdullah Efendi nr. 215; Çorlulu Ali Paşa nr. 319, nr. 855; Damat İbrahim nr. 811; Daru'l-Mesnevi nr. 317; Denizli nr. 424; Esad Efendi nr. 1929, nr. 1927; Evkaf-ı Bağdat nr. 5206; Ezheriyye nr. 28075, Fatih nr. 3184, nr. 3185, nr. 3189, nr. 3204; Gelibolulu Tahir nr. 52; Hacı Beşir Ağa nr. 416; Hacı Mahmud Efendi nr. 5677, nr. 5678, nr. 5693; Halet Efendi nr. 524, nr. 549; Hamidiye nr. 793, nr. 794; Harput nr. 334, nr. 62, nr. 305; Hasan Hayri-Abdullah Efendi nr. 124; Hekimoğlu nr. 855; İbrahim Efendi nr. 262, nr. 572; İyd Mehmed Efendi nr. 76; İzmir nr. 396; İzmirli İsmail Hakkı nr. 1524, nr. 1525, nr. 1526, nr. 1694; İzmirli Mustafa Efendi nr. 70, nr. 71; Kadızade Burhaneddin nr. 66; Kadızade Mehmed nr. 322,  nr. 404; Kasidecizade Süleyman Sırrı nr. 464, nr. 735; Kılıç Ali Paşa nr. 671; Laleli nr. 2531, nr. 2532, nr. 2533, nr. 2534, nr. 2535; Mihrişah Sultan nr. 334; Murad Buhari nr. 292; Nafiz Paşa nr. 1232; Paris nr. 1353; Pertev Paşa nr. 362; Reisülküttap Mustafa Efendi nr. 565; Resit Efendi nr. 1394 nr. 294; Serez nr. 1944, nr. 1945, nr. 1946, nr. 1947, nr. 3851; Süleymaniye nr. 1208, nr. 795; Tırnovalı  nr. 1209, nr. 1210, nr. 1211, nr. 1212, nr. 1213; Yahya Tevfik nr. 208, nr. 209; Yazma Bağışlar  nr. 92,  nr. 947, nr. 964, nr. 1782, nr. 2056; Yeni Medrese nr. 168; Yozgat nr. 469, nr. 880, nr. 7690.