Musa b. Ahmd el-Berekâtî Kürdî (12/18), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1700
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî (ö. 910/1504-5), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Yazma Nüshaları:

Köprülü YEK., Mehmed Asım nr. 266-2 (metin kenarında)