Fahreddîn Muhammed b. Hüseyin (984/1576), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1521
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî (ö. 910/1504-5), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XII, s. 71.

Yazma Nüshaları:

Daru'l-Kütübi'l-Mısriyye nr. 2229; Belediyye nr. 1797; el-Kadiriyye nr. 811; Escurial 2-673; Peşaver nr. 762; Amcazade Hüseyin nr. 318; Çorlulu Ali Paşa nr. 316; Esad Efendi nr. 1920.