Mirzâcan Habîbullah eş-Şîrâzî el-Bâğnevî (994/1586) Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 0000
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Kâdî Mîr Hüseyin b. Muînüddîn el-Meybudî (ö. 910/1504-5), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.),  XII, s. 76.

Yazma Nüshaları:
Meşhed-Rızavî nr. 25573; Tahran-Meclis nr. 5440-1.