Ömer Uzunağaç

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İbrâhîm el-Kûrânî
Arapça’nın yanında Farsça ve Türkçe de bilen Kûrânî başta tasavvuf olmak üzere kelâm, tefsir, hadis ve sarf/nahiv alanında yaklaşık 80 eser kaleme almış mutasavvıf, muhaddis ve Şâfiî fakihidir...
Konya
Konya şehri, İç Anadolu bölgesinde aynı ismi taşıyan ovanın batı kısmında yer alan ve yüksekliği 1000 metreyi bulan bir düzlükte kurulmuştur. Şehrin adı hakkında birçok fikir ileri sürülmekle beraber yaygın görüş Frig dilindeki Kawania’dan geldiği ve bu ismin de daha sonra Konion şekline dönüştüğü yönündedir. İslâm kaynaklarında da şehrin adı -menşeine mutabık olarak- Kûniye şeklinde geçmektedir. Mezkûr yazılış Türkler tarafından da benimsenerek şehrin adı Konya olarak zikredilmiştir. Nitekim XIII. asırdaki hadiseleri konu edinen Saltuknâme’de geçen “Kavâniyye ki ona Konya derler” ifadesi de bu durumu destekler niteliktedir.
Merâga
Merâga şehri, Urmiye gölünün doğusunda bulunan ve kendisini Tebriz’den ayıran Sehend dağının güney yamacındaki Sâfî akarsuyunun kenarında kurulmuştur. Günümüzde İran sınırları içinde bulunan bu şehir, gerek İbn Havkal (ö. IV./X. yüzyıl), Zekeriyyâ Kazvînî (ö. 682/1283) ve Hamdullah Müstevfî (ö. 740/1340’tan sonra) gibi pek çok seyyahta alaka uyandırması ve gerekse Merâga Rasathânesi gibi gelişmiş müesseseleri haiz olması bakımından riyâzî ilimlerde temerküz noktası olması hasebiyle Ortaçağın önemli şehirleri arasında yer almaktadır.
Tebriz
Tebriz şehri, Urmiye gölünün doğusunda bulunan ve kendisini Merâga’dan ayıran Sehend dağının kuzeyinde deniz seviyesinden 1350 m. yükseklikte kurulmuştur. Şehrin ismi pek çok kaynakta farklı şekilde zikredilmiştir. Nitekim Ermeniler Thavrez, Moğollar Tevrîs, Âzerî Türkleri ve Osmanlılar Tebriz, Pehlevîler ise Tovriz şeklinde adlandırmışlardır..