Mehmet Taha Boyalık

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İslam Düşüncesinde Dil Felsefesinin Teşekkül Dönemi
Felsefe tarihinde dil felsefesinin başlı başına bir alan olarak ayrışması ve genel felsefenin baskın bir disiplini haline gelişi on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden itibaren kendini gösterir. Geleneksel metafiziğin Kant sonrası ...
Yenilenme Döneminde Dilbilim, Belâgat ve Dil Felsefesi
İslâm ilim geleneğinde Halil b. Ahmet (ö. 175/791) ve Sîbeveyhi (ö. 180/796) gibi dilcilerin çalışmalarıyla hızlanan dilbilim çalışmaları Mâzinî (ö. 249/862), Müberrid (ö. 286/899), ...
Abdülkâhir Cürcânî
Cürcânî dil ve sözün mahiyetine yönelik tahlilleriyle dildeki dolaylamalı anlatımları ve sözdizimi uygulamalarını açıklamak üzere felsefî bir zemin oluşturmuştur.
Cârullâh ez-Zemahşerî
Zemahşeri dil, belagat ve kelam alanlarında otorite sahibidir. O dilbilim alanında Basra Nahiv Mektebini izlerken zaman zaman farklı ekollerden görüşleri de benimseyerek tahkik tavrı sergilemiştir. Onun öğretisinin en bariz ortaya konduğu eser Keşşaf adlı tefsiridir...
Molla Fenârî
Fenârî bir dil alimi, fakih ve sufi; kelâm ilminden övgüyle bahseden ve Râzî sistemi içerisinde konuşan bir düşünür, mantık alanında eser veren ve eserlerine bu ilmin rengini fazlasıyla yansıtan bir mantıkçı fakat mantıkçıları, sudurcu metafizikçileri ve kelâmcıları eleştiren bir münekkittir...