Ahmet Temel

Hakkında

Ahmet Temel, lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı sene Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında başladığı yüksek lisansını “İmam Muhammed’in el-Hücce ʿalā ehli’l-Medīne Adlı Eseri Ekseninde Şerʿî Deliller” başlıklı teziyle 2007 yılında tamamladı. Bu sırada araştırma ve dil becerisini geliştirmek amacıyla bir yıl süreyle Suriye/Şam’da bulundu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında doktorasına başladı. Yeterliliğini aldıktan sonra tez aşamasındayken ikinci doktora eğitimi için 2009 yılında University of California, Santa Barbara’ya gitti. “The Missing Link in the History of Islamic Legal Theory: The Development of Uṣūl al-Fiqh between al-Shāfi 'ī and al-Jaṣṣā during the 3rd/9th and Early 4th/10th Centuries” başlıklı teziyle doktorasını 2014 yılında tamamladı. Temel, 2015 yılında öğretim görevlisi olarak intisap ettiği İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki araştırmalarına Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Fıkıh usulü ve İslam Aile Hukuku alanlarında çeşitli makale ve kitap bölümleri olan Temel, şu sıralar İslam Aile Hukukunun Çağdaş Uygulamaları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Cüveynî
Özellikle kelâm ve usûl-i fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilir. Şâfiî mezhebine ait fıkıh ve usul kitaplarında geçen “İmam” tabiriyle Cüveynî kastedilir. Bu ilimlerde sadece Şâfiî’ye bağlı kalmamış, bizzat kendisi de bazı ictihadlar yapmıştır...
Kâdî Abdülcebbâr
Basra Mu’tezilesi’ne mensup kelâmcı ve Şâfiî fakihi olan Kâdî Abdülcebbâr, Şâfiî fıkhı ve Eş’arî kelâmı okuduğu, fakat kelâm alanında yetkinleştikçe Eş’arî kelâmını yetersiz bulduğu, bu nedenle Mu’tezile saflarına katıldığı aktarılır...
Ebü’l-Hüseyin el-Basrî
Mu'tezile kelamcısı ve fakihi olan Ebü’l-Hüseyin el-Basrî, Mu'tezilî düşünce ile felsefeyi mezcetmek istemiş, böylece geleneksel Mu'tezile anlayışına yeni bir açılım getirmeye çalışmıştır...