Emîr Sultan

(ö. 833/1429)
Kübrevî tarikatı mensubu Bursalı meşhur sûfî
- A +

Hayatı

Emîr Sultan 770/1368 yılı civarında Buhara’da doğdu. Asıl adı Şemseddin Muhammed olan Emîr Sultan seyyiddir. Babasının vefatı sonrasında on yedi-on sekiz yaşlarında iken bazı sûfîler ile birlikte hacca gitmek maksadıyla Buhara’dan ayrıldı. Bir süre Medine’de ikamet etti. Dönüşte Bağdat’a uğrayarak Âşık Çelebi’nin ceddi Seyyid Muhammed en-Nattâ’nın yanında kaldı. Onunla birlikte Anadolu’ya geçti. Karaman, Nigde, Hamid-ili, Kütahya ve İnegöl yoluyla Bursa’ya geldi. Bursa’da şöhreti kısa zamanda yayıldı. Giderek gerek yöneticiler gerekse ulema nezdinde itibar edilen bir isim haline geldi.

Molla Fenârî kendisine Sadreddin Konevî’nin Miftâhu’l-gayb’ını okutup istinsah ettirdi ve bu nüshaya Molla Fenârî bir icazetnâme yazdı. Yıldırım Bâyezîd ise kızı Hundi Hatun’u Emîr Sultan ile evlendirdi. Timur tarafından gönderilen elçilerin öldürtmek isteyen Yıldırım Bâyezîd’e Molla Fenârî gibi dönemin önde gelen isimleri ile birlikte mâni oldu. Ankara Savaşı sonrasında Timur, Molla Fenârî, İbnü’l-Cezerî ve Emîr Sultan’ı Kütahya’ya çağırttı ve orada alıkoydu. Serbest kaldıktan sonra Bursa’ya döndü. II. Murad tarafından 1422’de yapılan İstanbul kuşatmasına 500 kadar dervişi ile birlikte katıldı. 833/1429 yılında vefat etti. Cenâze namazını Hacı Bayrâm-ı Velî kıldırdı. Bursa’da bugün türbesinin bulunduğu yere defnedildi.

Kübreviyye tarîkatına mensup bir sûfî olan Emîr Sultan Osmanlıda padişahlara kılıç kuşatma geleneğini başlattı. Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bâyezîd, Çelebi Mehmed ve II. Murad nezdinde oldukça saygın bir yere sahipti. Tasavvufî görüşlerine ilişkin herhangi bir eser kaleme almayan Emîr Sultan’ın tasavvufî tavrı daha çok kendisinden sonra kaleme alınan menkıbelerde kaydedilmek suretiyle nakledilegeldi. 

  • M. Cavid Baysun, “Emîr Sultan”, MEB İslam Ansiklopedisi, c. 4, s. 261-263.
  • Hüseyin Algül, Nihat Azamat, “Emîr Sultan”, DİA, c. 11 (1995), s. 146-148.

Atıf Bilgisi

Emîr Sultan. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/emir-sultan/91