Mîr Zâhit el-Herevî (1101/1689)

M. 0000
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eserinin Celâleddîn ed-Devvânî (ö. 908/1502) tarafından kaleme alınan Şevâkilü'l-hûr Şerhu Heyâkili'n-nûr adlı şerhin haşiyesidir.