[Meçhul] (10/16-14/20. Yy), Muntehâb-ı Heyâkili'n-Nûr

M. 0000
- A +

İşrâkî felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) Heyâkilü'n-nûr adlı muhtasar felsefe eserinin Celâleddîn ed-Devvânî (ö. 908/1502) tarafından kaleme alınan Şevâkilü'l-hûr Şerhu Heyâkili'n-nûr adlı şerhin muhtasarıdır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXXIV, s. 824-825.