Mollâ Sadrâ (1050/1640), Şerhu Hidâyeti'l-Hikmet

M. 1625
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 970-980.

Baskıları:

Hind, 1291; Luknow : Matbaa-i Alevi, 1301; Luknow : Matbaa-i Alevi, 1308; Tahran, 1313.

Yazma Nüshalar:

Meşhed-Şeyh Ali Haydar nr. 317 (müellif hattı); Süleymaniye YEK., Aşir Efendi nr. 419; Laleli nr. 2544, nr. 2509; Hasan Hüsnü Paşa nr. 1227, nr. 1222; İzmirli İsmail Hakkı nr. 1527; Ragıp Paşa nr. 862; Laleli nr. 2509 nr. 2544; 4761 Chaster Beaty nr. 4761; Manchester nr. 414; Berlin nr. 5072; Bağdat Mekt. el-Kadiriyye nr. 815; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi nr. 2177.