Turâb Ali el-Leknevî (1281/1864), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 1864
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (ö. 663/1264) felsefi eseri Hidâyetü'l-Hikme'si üzerine Mollâ Sadrâ (1050/1640), tarafından kaleme alınan en önemli şerhlerden biri olan Şerhü Hidâyeti'l-Hikme adlı eserin haşiyesidir.