S. Şerif Cürcânî (816/1414), Risâle fî kavâidü'l-bahs

M. 1414
- A +

Cürcânî'nin (ö. 816/1414) âdâbü'l-bahs ve münâzarâ konusunu ele aldığı muhtasar risalesidir. Risâleye münazaranın tanımıyla giriş yapan Cürcânî, soru soranın ve muallilin(ta'lîl edenin) yapması gerekenlere(vazife) değindikten sonra âdabü'l-bahs'ın tarifini yaparak bu hususta yapılması ve yapılmaması gerekenlere kısaca değinir.

Yazma Nüshaları:

Amasya Beyazıt İlçe Halk Ktp., nr. 1853-4; Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Kütüphanesi, Safranbolu İzzet Mehmet Paşa Koleksiyonu nr. 499/12; Râşid Efendi nr. 816/9; Manisa İl Halk Ktp., nr. 3538/25; Kastamonu İl Halk Ktp., nr. 1848/10, nr. 369/5; Süleymaniye YEK., Aşir Efendi, nr. 459, nr. 430; Esad Efendi, nr. 3587; Süleymaniye YEK., H. Hayri-Abd. Ef., nr. 129; Laleli, nr. 3033; Kemankeş, nr. 556, nr. 341; Köprülü YEK., Mehmed Asım Bey, nr. 705; Yazma Bağışlar, nr. 705; Kayseri Raşid Efendi YEK., nr. 027017/53; Kastamonu YEK.,, nr. 369/05; Carullah, nr. 2091; Reşid Efendi, nr. 105.