Abdurraşîd el-Cevnpûrî (1672), Er-Râşidiyye

M. 1672
- A +

Cürcânî'nin (ö. 816/1414) âdâbü'l-bahs ve münâzarâ konusunu ele aldığı muhtasar risalesinin şerhidir.