Nasîrüddîn Tûsî (672/1274), Et-Tecrîd fî İlmi'l-mantık

M. 1258
- A +

Tûsî'nin (ö. 672/1274) mantık ilminin ilkelerinin ve mesailinin kolayca ezberlenmesi ve öğrenilmesi maksadıyla kaleme aldığı bu eseri toplam dokuz fasıldan müteşekkil bir kitaptır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), VI, s. 964-965.

Baskı ve Çevirileri:

Tahran, 1311, 1363;
Beyrut 1408/1988.

Yazma Nüshaları:

Ragıp Paşa nr. 1481; Çorum Hasan Paşa İl Halk Ktp. nr. 4080-2; Tahran-Melik nr. 640-5; Tahran-Dânişgâh nr. 7413-7; Tahran-Mecis nr. 441-2-Tabâtabâî; İsfahan-Medrese-i Sadr Bâzâr nr. 781.