Mahmud b. Muhammed en-Neyrîzî (907/1501), Şerhu Tecrîdi'l-Mantık

M. 1501
- A +

Nasîrüddîn et-Tûsî'nin (ö. 672-1274) mantık ilminin ilkelerinin ve mesailinin kolayca ezberlenmesi ve öğrenilmesi maksadıyla kaleme aldığı et-Tecrîd fî ilmi'l-mantık adlı mantık eserinin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), VI, s. 964.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Şehid Ali Paşa nr. 1780.