Sadreddîn Muhammed eş-Şîrâzî ed-Deştekî, (903/1498)

M. 1498
- A +

Nasîrüddîn et-Tûsî'nin (ö. 672-1274) mantık ilminin ilkelerinin ve mesailinin kolayca ezberlenmesi ve öğrenilmesi maksadıyla kaleme aldığı et-Tecrîd fî ilmi'l-mantık adlı mantık eserinin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), VI, s. 964.