İbn Mutahhar el-Hillî, Cemaleddin Hasan b. Yusuf b. Ali (726/1326)

M. 1287
- A +

Nasîrüddîn et-Tûsî'nin (ö. 672-1274) mantık ilminin ilkelerinin ve mesailinin kolayca ezberlenmesi ve öğrenilmesi maksadıyla kaleme aldığı et-Tecrîd fî ilmi'l-mantık adlı mantık eserinin en önemli şerhidir.

Carl Brockelman, GAL. S. II, s. 209;

Zeria, V, s. 290;

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), VI, s. 964; XI, s. 180-188.


Tahran, 1311; Beyrut, 1408-1988.    (Farsça'ya çev.) Menuçihr-i Sa'ni Derrebidi, Kum : İntişarat-ı Hikmet, 1370.    "İran: 82
Fatih  nr. 3339; Adana İl Halk Kütüphanesi nr. 177-1; Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi nr. 828.