Mustafa Kamil Yemlihazâde (1294/1877), El-Hikmeti'l-bâliğa ve Şerhuhâ

M. 1832
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işlediği muhtasar manzum eseri olan el-Hikmeti'l-bâliğa'nın şerhidir.

Baskıları:
İstanbul: Matbaa-i Amire, 1284/1867. 69 s.
İstanbul: Matbaa-i Amire, 1292/1875. 69 s.
İstanbul: Matbaa-i Amire, 1293/1876, 69 s.

Yazma Nüshaları:

Hacı Mahmud Efendi nr. 5225.