Ali b. Abdürrezzak el-Leknevî (1135/1723), Şerhu Hikmeti'l-bâliğa

M. 1723
- A +

Mahmûd el-Cavnpûrî'nin (1062/1652) felsefenin temel konularını yaklaşık 115 beyitte işlediği muhtasar manzum eseri olan el-Hikmeti'l-bâliğa'nın şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXI, s. 150-151.

Yazma Nüshaları:

Tahran-Melik nr. 1923.