İbn Sînâ (428/1037), Kitâbü'n-necât

M. 1026
- A +

Mantık, doğa bilimleri ve metafizik bölümlerini ihtiva eden bu kitap İbn Sînâ'nın aniklopedik eseri eş-Şifâ’nın özeti mahiyetinde bir eserdir

Baskı ve Çevirileri:

Baskılar:

(el-Kanun fi't-tıb; Kitâbü'n-Necat muhtasari'ş-Şifa içinde), İbn Sina, ed. Fuat Sezgin . -- TIP -- Frankfurt am Main : Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1996.

en-Necat fi'l-hikmeti'l-mantıkiyye ve't-tabiiyye ve'l-ilahiyye, İbn Sina, thk. Muhyiddin Sabri el-Kürdi . -- 2. bs. -- [y.y., t.y.] ([Kahire]: Matbaatü's-Saade, 1938/1357), 312 s.

en-Necat fi'l-hikmeti'l-mantıkiyye ve't-tabiiyye ve'l-ilahiyye, İbn Sina, thk. Macid Fahri,  Beyrut : Dârü'l-Âfâkı'l-Cedîde, 1985. 344 s.

en-Necat fi'l-mantık ve'l-ilahiyyat. / Ebû Alî Hüseyn b. Abdillâh b. Alî b. Sînâ İbn Sina, 428/1037 ; thk. Abdurrahman Umeyre. -- Beyrut : Dârü'l-Cil, 1992. 1 c.'de 2 c. (524 s.)

Çeviriler:

(Türkçe) en-Necât : felsefenin temel konuları, çev. Kübra Şenel, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2013; çev. Kübra Şenel, İstanbul: Dergah Yayınları, 2018.

(Almanca) Ibn Sina’s Musiklehre = el-Muttasar fî ʿilmi’l-mûsika nşr. çev. Mahmûd Ahmed el-Hifnî ve Robert Lachmann, Berlin 1931.

(İngilizce)  en-Necat: "Kitâbü’n-Nefs", nşr. ve çev., Fazlurrahman (doktora tezi), Oxford, 1952.


Yazma Nüshaları:

Beyazıt Devlet Ktp., Veliyüddin Efendi nr. 3189, nr. 2573, nr. 4829, nr. 3689, nr. 4829, nr. 2471; Süleymaniye YEK., Carullah nr. 1346, nr. 1345; Esad Efendi nr. 1937; H. Hüsnü Paşa nr. 1271; Hamidiye nr. 1448; Şehid Ali Paşa nr. 1751; Turhan V. Sultan nr. 211; Yeni Cami nr. 777; Atıf Efendi nr. 1601; Nuruosmaniye nr. 2718, nr. 3573, nr. 3568; Ragıp Paşa nr. 878; Hacı Selim Ağa nr. 681; Fazıl Ahmed Paşa nr. 903, nr. 904; Feyzullah Efendi nr. 1325; Bursa İnebey YEK., Haraççıoğlu nr. 1214; Manisa İl Halk Ktp. nr. 1702-1.


İbrahim Halil Ayten