Fahreddin Ebu'n-Nasr Muhammed b. Alî l-İsferâyînî (ö. 760/1358), Fahreddin el-İsferâyînî (ö. 760/1358), Şerhü'n-Necât

M. 1358
- A +

Mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölümden oluşan ve İbn Sînâ'nın aniklopedik eseri eş-Şifâ’nın özeti mahiyetinde olan en-Necât adlı eserinin şerhidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XXXIII, s. 109.

Baskı ve Çevirileri:

Baskılar:

Şerhu kitabi’n-necat li-İbn Sina: (kısmü’l-ilahiyyat), thk. Hamid Naci İsfahani, Tahran: Encümen-i Asar ve Mefahir-i Ferhengi, 2004/1383.

Şerhu Kitabi’n-Necat li-İbn Sina: (kısmü’l-mantık), thk. Maksud Muhammedi, İzzetülmüluk Kasım Kadi, Tahran: Encümen-i Asar ve Mefahir-i Ferhengi, 2014/1393


Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Ragıp Paşa nr. 861; Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 2431; Köprülü YEK., Fazıl Ahmed Paşa nr. 890; Tahran-Meclis nr. 1871; İsfahan-Hâdî Necefî nr. 105; Hovansâr-Fadıl nr. 129; Kum-Golpayegânî nr. 29/54-5714; Tahran-Meclis nr. 1840-1.

İbrahim Halil Ayten