Hunecî, El-Mûcez (646/1249)

M. 1249
- A +

Kâtibî'nin er-Risâletü'ş-Şemsiyye adlı eserine benzer içerik ve tasnife sahip, mantığı onbir fasıl halinde inceleyen kitap Hunecî'nin (646/1249) önemli mantık eserlerinden biridir. Bilgiyi tasavvur ve tasdik olarak iki kısma ayıran Hûnecî ilk beş faslı tasavvurat konularına (bilgi, delalet, külliyât-ı hamse, tarif) ayırmıştır. Diğer fasıllar ise önermeler, kıyas ve çeşitleri vb. konuları inceleyen tasdikata ayrılmıştır.

İbrahim Halil Ayten

Brockelmann, GAL Suppl., I, s. 838.

Yazma Nüshaları:

Mektebetü Câmiati'l-Kayravân nr. 1282; Mektebetü Mekketi'l-Mükerreme nr. Mantık 19; Dâru'l-Kutubi'l-Mısriyye nr. Vav Arabi 6716; Tahran-Meclis nr. 1984-1; Tunus-Hasan Hüsnü Abdulvahhab nr. 18523; Merkezü'l-Melik Faysal li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye nr. 1396-2; Ma'hedü'l-Mahtûtâti'l-araiyye nr. 391.