İsa b. Dâvud el-Mantıkî (705/1305), El-Îzâh

M. 0000
- A +

Hunecî'nin (646/1249) önemli mantık eserlerinden Mûcez fi'l-Mantık'ın şerhidir.


Katip Çelebi, Keşfü’z-zunûn, II, s. 1901.

Yazma Nüshaları:

Merkezü'l-Melik Faysal li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye nr. Or 5953.