İbn Ahmed et-Tilimsânî (771/1370)

M. 1370
- A +

Hunecî'nin (646/1249) önemli mantık eserlerinden Mûcez fi'l-Mantık'ın şerhidir.


Yazma Nüshaları:

Merkezü'l-Melik Faysal li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye nr. 437.