Ebü'l-Bekâ b. Abdülbâki el-Hüseynî (11/17. Yy.), Haşiyetu Haşiyeti'l-Cürcânî alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 0000
- A +

İbn Mübârekşâh Mîrek el-Buhârî'nin (ö. 734/1333) Şerhu Hidâyeti'l-hikme'si üzerine Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin (ö. 816/1414) kaleme aldığı Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme adlı haşiyenin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XI, s. 631.

Yazma Nüshaları:

İsfahân-Dânişgâh nr. 187-1.