Seyyid Şerif el-Cürcânî (816/1414), Haşiye alâ Şerhi Hidâyeti'l-Hikme

M. 0000
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), Hidâyetü'l-hikme adı felsefî eseri üzerine İbn Mübârekşâh Mîrek el-Buhârî tarafından kaleme alınan şerhin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XX, s. 937; XII, s. 82-83.

Yazma Nüshaları:

Süleymaniye YEK., Ayasofya nr. 2435, nr. 2438; Carullah nr. 1042; Giresun Yazmalar nr. 130; Hamidiye nr. 806; Karaçelebizade Hüsameddin nr. 351; Laleli nr. 2536; Pertevniyal nr. 536; Yozgat nr. 866, nr. 606; Ezher nr. 406; Merkez-i Melik Faysal Ktp. nr. 1010; Köprülü YEK., nr. 270; Serez nr. 960; Yozgat nr. 866; Reşid Efendi nr. 728; Ankara Milli Ktp. Yazmalar Koleksiyonu nr. 5565-6; Adana İl Halk Ktp. nr. 162; Diyarbakır İl Halk Ktp. nr. 758-1; Diyarbakır İl Halk Ktp. nr. 759-3; Manisa İl Halk Ktp. nr. 5839-1