Mollâ Sadrâ (1050/1640), Haşiye Şerhi Hikmeti’l-işrâk

M. 1640
- A +

Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) kaleme aldığı ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eser üzerine Kutbüddîn Şîrâzî (710/1310) tarafından yazılan Şerhu Hikmeti’l-işrâk adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIX, s. 542; XIII, s. 238.

Baskıları:
Tahran, 1316.

Yazma Nüshaları:

Kum-Mar'aşi nr. 13257 (müellif hattı); Tahran-Melik nr. 2156; Hemedan-Medrese-i Ğarb nr. 605; Tahran-Meclis nr. 953ط, nr. 1767; Tahran-İlahiyyat nr. 701; Meşhed-Rızavi nr. 13955; Tahran-Dânişgâh nr. 281; Princeton University Library, Islamic Manuscripts, New Series nr. 34; Kahire, Dâru'l-Kutub ve'l-Vesâiki'l-Kavmiyye, Felsefe nr. Arabi 727.