Celâleddîn ed-Devvânî (ö. 907/1501), Hâşiye Şerhi Hikmeti’l-işrâk

M. 1501
- A +

Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) kaleme aldığı ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eser üzerine Kutbüddîn Şîrâzî (710/1310) tarafından yazılan Şerhu Hikmeti’l-işrâk adlı eserin haşiyesidir.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIX, s. 538; XIII, s. 238.

Tahran-Dânişgâh nr. 1047 (müellif hattı)