Şerîf er-Râzî, Abbasakli b. Kanber Ali (1374/1954)

M. 1954
- A +

Sühreverdî el-Maktûl'ün (ö. 587/1191) kaleme aldığı ve İşrâkîliğin ana metni sayılan Hikmetü'l-işrâk adlı eser üzerine Kutbüddîn Şîrâzî (710/1310) tarafından yazılan Şerhu Hikmeti’l-işrâk adlı eserin haşiyesidir. Eser el-Cümelü'l-işrâkiyye olarak da adlandırılmıştır.

Mustafa Dirâyetî, FENHA ((Fihristgân-ı Nüshahâ-yı Hatt-ı Îrânî(Union Catalogue of Iran Manuscripts), Tahran: Merkezi'l-Vesâik ve'l-Mektebeti'l-Vataniyye el-Cumhûriyye el-Îrâniyye, 1975.), XIX, s. 538; XIII, s. 238.