Sirâcüddîn Ûşî

(ö. 574/1179)
el-Emâlî müellifi, Mâturîdî kelamcısı, Hanefî fakih
- A +

Hayatı

Tam adı Ebû Muhammmed Sirâcüddîn Alî b. Osman el-Ûşî’dir. Fergana vadisinde, günümüzde Kırgızistan sınırları içerisinde bulunan Oş’ta doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 490-500/1096-1106’te doğduğu tahmin edilmektedir. Mâverâünnehir bölgesinin Selçuklular, Karahanlılar ve Karahitaylar tarafından idare edildiği bir dönemde yaşayan Ûşî, başta kelâm olmak üzere fıkıh ve hadis gibi dînî ilimlerde asrında otorite olarak kabul edilen bir isimdir. Özellikle el-Emâlî adını verdiği ve Mâtürîdî akâidini 68 beyitlik manzum bir kasideyle özetlediği eseriyle bilinmektedir.

Öğretisi

Ûşî’nin Emâlî’si, üzerine yazılmış otuzu aşkın Arapça ve Farsça şerhle birlikte birçok Türkçe tercümesiyle, Mâtürîdî akaidinin manzum şekildeki en etkili metinlerinden biri haline gelmiştir. Yekûlu’l-abdu fî bed’i’l-emâlî, li-tevhîdi bi-nazmin ke’l-lâlî (Bu kul, Emâlî’nin başlancıında inciler gibi saf ve berrak bir nazım ile tevhid ilmi için der ki) beytiyle başlayan Emâlî, tevhid esaslarını vaz ettikten sonra akâidin temel konuları olan ilâhiyyat, nübüvvât ve sem’iyyâtla ilgili konuları ele alır. Halku’l-Kur’ân, Tanrı’nın ahirette görülüp görülemeyeceği, sıfatlar, insan fiilleri gibi meselelere de temas eden Ûşî, bunları Mâtürîdî akâidi esasları etrafında ele almış, Ehl-i Sünnet ile diğer itikadî mezhepler arasındaki ihtilaflı konularda Ehl-i Sünnet itikadını savunan beyitlere de yer vermiştir.

Öne Çıkan Eserleri

 • Kasîdetü’l-Emâlî veya el-Kasîdetü’l-Lâmiyye fî’t-Tevhîd veya Kasîdetü Yekûlu’l-Abdu veya Bed’u’l-Emâlî veya Lâmiyye-i Kelâmiyye: nşr. Abdurrahman Bedevî, Mantıku Aristû, Kuveyt 1980. (Üzerine yazılmış şerhler: 1. Muhammed b. Ebibekr er-Râzî, Hidâyetu’l-İ‘tikâd; 2. İzzuddîn b. Cemâ‘a, Matlau’l-Misâl fî Akaidi’l-İslâmiyye veya Dara’u’l-Me‘âlî; 3. Şemsuddin Muhammed b. Ahmed en-Niksârî; 4. Aliyyu’l-Kârî (ö. 1014/1605), Dav’u’l-Meâlî; 5. Halil b. el-A’lâ el-Buhârî Garseddin, Nefîsu’r-Riyâz li-İ‘dâmi’l-Emrâz; 6. Alâeddin Ali b. Muhammed el-Bistâmî (Musannifek); 7. Ahmed b. İbrahim et-Tunîsî ed-Dukdusî, Nesru’l-Leâlî; 8. Ahmed en-Nâbî (ö. 1037/1627), Dav’u’l-Leâlî; 9. Muhammed b. Abdillah b. Demirtaş, el-Fevâidu’l-Marzıya).
 • el-Fetâvâ’s-Sirâciyye: Khuda Bakhsh Oriental Public Library, nr. 3138.
 • Gureru’l-Ahbâr ve Dureru’l-Eş‘âr.
 • Muhtelifu’r-Rivâye: Eser, Ebû Hafs Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî’nin Manzûmetu’n-Nesefî fi’l-Hilâf adlı eserine, Abdulmuhsin el-Kusayrî’nin yazdığı el-Cevâhiru’l-Manzûme adlı şerhe yazılmış bir haşiyedir. Ûşî’nin şerhine, Kadı Muhibüddîn Ebü’l-Velîd Muhammed b. Muhammed el-Halebî el-Hanefî (ö. 980/1572) İstiksâu’n-Nihâye adıyla bir hâşiye yazmıştır).
 • Nisâbu’l-Ahbâr li-Tezkireti’l-Ahyâr: nşr. Şukrî Muhammed Ayyâd, Kahire 1967.
 • Mehmet Sait Toprak. "Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî ve Hadis İlmine Katkıları". Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (I : 2007 : Isparta). İstanbul: İsam Yayınları, 2013.
 • Mehmet Sait Toprak. "Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî: Hayâtı ve Eserleri". Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (2006): 65- 86.
 • M. Sait Özervarlı. “Emâlî”. DİA. c. 11. İstanbul: TDV, 1995: 73.
 • Kencebek Çıybılov. "Sirâcuddin el-Ûşî’nin Hayatı ve Kimliği". Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi 3-4 (1, 2007): 119-131.
 • Hilmi Karaağaç. "Bir Kelam Metni Olarak Kasideler ve Ali b. Osman el-Ûşî’nin Emâli Kasidesi". Uluslararası İslamî İlimlerin Teşekkülü ve İslamî İlimler Arası İlişkiler Sempozyumu (28-30 Nisan 2014/Bişkek-Kırgızistan) Bildiriler Kitabı. 2014: 71-85.
 • Durmuş Özbek. el-Ûşî ve “Kasidetü’l-Emalî”. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (1994): 261-308.

Atıf Bilgisi

Sirâcüddîn Ûşî. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/siracuddin-si/417