Muhyiddîn el-Mağribî

(ö. 682/1283)
Merağa Rasathânesi’nde rasat yapmış astronomlardan
- A +

Hayatı

XIII. yüzyılın önemli astronom, matematikçi ve astrologlarından olan Muhyi’l-Mille ve’l‐Dîn Yahyâ Ebû ʿAbdullâh b. Muhammed b. Ebî’ş-Şükr el‐Mağribî el‐Endelüsî el‐Kurtubî’nin hayatı hakkında detaylı bilgi elimizde bulunmamaktadır, fakat Endülüslü olduğu ve Mâlikî fıkhı eğitimi de gördüğü bilinmektedir. 1258 yılına kadar Dımaşk’ta yaşadı ve orada astronomik gözlemlerde bulundu. Muhtemelen 1260 öncesi bir vakitte Nasîrüddîn et-Tûsî’nin kurduğu Merağa Rasathânesi’nde çalışan ekibe dâhil oldu ve orada gözlemler yaptı. Edvârü’l-envâr mazâ ez‐zuhûr ve’l‐ekvâr başlıklı zic türündeki eserinde yaklaşık 20 yıl süreyle sürdürdüğü Merağa gözlemlerinin sonuçlarını verdi. 681/1283 yılında Merağa’da öldü.

Öğretisi

Muhyiddîn el-Mağribî, matematik, astronomi, astronomi aletleri ve astroloji alanlarında çalışmalar yaptı. Eserlerinden bazıları şunlardır: Zic türünde 1258 yılında Dımeşk’te telif edilen Tâcü’l-ezyâc ve gunyetu’l-muhtâc, Edvârü’l-envâr mazâ ez‐zuhûr ve’l‐ekvâr; geometri türünde Tahriru Öklîdis fî eşkâli’l-hendese, Islâhu kitâbi Mânâlâus fi’l-eşkâli’l-küriyye; Astronomi türünde Telhîṣü’l-Mecistî, Hulâsâtu’l-Mecistî ve Mukaddime teta’allaku bi harekâti’l-kevâkib. Zic türündeki eserleri bilhassa Mağrip, Latin Avrupa ve İbrani astronomilerinde etkili olmuştur. Trigonometri alanındaki çalışmaları da incelenmeyi bekleyen kıymettedir. Muhyiddîn el-Mağribî’nin çoğu henüz çalışılmamış eserleri, İslâm astronomi tarihinin en önemli kurumlarından olan Merağa Rasathânesi’nde gerçekleştirilen rasat faaliyetlerinin sonuçlarının muhtelif eserler yoluyla nasıl üretildiğini anlamak açısından önemlidir. Aynı şekilde, Merağa’daki diğer astronomların eserleri ile el-Mağribî’nin çalışmaları arasındaki etkileşimi, Endülüs bilim çevresinden gelen bu âlimin Doğu İslâm astronomi tecrübesi ile karşılaşması sonucunda sentezci bir tutumu benimseyip benimsemediğini anlamak açısından da el-Mağribî’nin çalışmaları detaylı bir biçimde incelenmeyi hak etmektedir.   

Öne Çıkan Eserleri

 • Tâcü’l-Ezyâc ve Gunyetu’l-Muhtâc.
 • Tahriri Öklîdis fî Eşkâli’l-Hendese.
 • Edvârü’l-Envâr Mazâ ez‐Zuhûr ve’l‐Ekvâr.
 • Telhîṣü’l-Mecistî.
 • Hulâsâtu’l-Mecistî.
 • Mukaddime Teta’allaku bi Harekâti’l-Kevâkib.
 • Islâhi Kitâbi Mânâlâus fi’l-Eşkâli’l-Küriyye.
 • Mercè Comes, “Ibn Abî al‐Shukr: Muhyî al‐Milla va‐ʾl‐Dîn Yahyâ Abû ʿAbdallâh ibn Muḥammad ibn Abî al‐Shukr al‐Maghribî al‐Andalusî [al‐Qurṭubî]”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, ed. Thomas Hockey ve dğr., Springer, Nev York 2007, s. 548-549.
 • Carlos Dorce, “The Tâj al-Azyâj of Muḥyî al-Dîn al-Maghribî (d. 1283): Methods of Computation”, Suhayl, sy. 3 (2002-2003), s. 193-212.
 • George Saliba, “Solar Observations at the Maraghah Observatory Before 1275: a Nev set of Parameters”, Journal for the History of Astronomy, 16/2 (1985), s. 113-122.
 • Boris A. Rosenfeld, Ekmeleddin İhsanoğlu, Mathematicians, Astronomers, and Other Scholars of Islamic Civilization and Their Vorks (7th- 19th c.), IRCICA, Istanbul 2003, s. 226-227.

Atıf Bilgisi

Muhyiddîn el-Mağribî. İslam Düşünce Atlası, https://islamdusunceatlasi.org/muhyiddin-el-magribi/220