Tuncay Başoğlu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Adudüddin Îcî
Adudüddin Îcî’nin eserleri, İslam düşüncesi ve Osmanlı tedris geleneğinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Bu etki, Îcî’nin müdevven ve vazedilmiş ilimlerde tedris edilebilir metinler inşa etmesiyle ilgilidir. Aynı zamanda belli bir konusu olan yeni ilimler de inşa ve vaz etmesinin bir sonucudur...
Tâceddin el-Urmevî
Urmevî kelâmcı ve usûlcü yönüyle öne çıkmaktadır. Fahreddin Râzî'nin ashâbı arasında onun görüşlerini en iyi bilenlerden olduğu ve münâzarada maharetli olduğu söylenir.
İbn Berhân
İbn Berhan, hicrî V. yüzyılda en önemli ürünlerini veren Eş’arî usûl anlayışının takipçilerindendir. Özellikle Bâkıllanî’yi takiben Cüveynî ve Gazzâlî eliyle geliştirilen usûl görüşlerini öğretici eserleriyle işleyip aktarır.
Sirâceddîn el-Urmevî
Yenilenme Dönemi Yeni-Eş‘arî kelamcılardan olan Şafiî fakihi Sirâceddîn el-Urmevî'nin külliyatı fkıh usulü, kelam, mantık ve felsefe alanlarında yoğunlaşır...
Gazzâlî
Filozoflara yönelttiği eleştirileriyle tanınan Eşʻarî kelamcısı, Şâfiî fakihi ve sûfî Gazzâlî, hayatının sonlarında kaleme aldığı el-Munkız mine’d-dalâl adlı otobiyografik eserinde, neredeyse ergenlik döneminden beri her şeyin hakikatini anlayıp kavramaya çalışan bir karaktere sahip olduğunu belirtmektedir...
Mâverdî
X-XI. yüzyılda yaşamış, siyaset ve ahlâk teorisyeni, Şâfiî fakihi OLAN Maverdî, siyasi becerisi ile eş zamanlı olarak farklı yöneticiler arasında arabuluculuk vazifesi üstlenmiş ve siyasi figürlerin istişaresine önem verdiği bir kişi olmuştur...